Friday, April 20, 2012

NARODNA BANKA POZIVA NA LETNJU PRAKSU

NARODNA BANKA POZIVA NA LETNJU PRAKSU
 Уколико желите да стекнете практична стручна знања и искуство и да се непосредно упознате с пословањем Народне банке Србије, своју пријаву доставите Људским ресурсима најкасније до 30. априла електронском поштом на адресу: letnja.praksa@nbs.rs или лично на адресу Београд, Краља Петра
12 с назнаком „За летњу праксу“.

Уз пријаву за летњу праксу потребно је доставити и биографију, мотивационо писмо и оригиналну потврду факултета с подацима о години студија и просечној оцени. Студенти који студирају у иностранству, уз пријаву за летњу праксу, треба да доставе биографију, мотивационо писмо и званичну потврду о успеху оствареном у току студија преведену на српски језик.

У поступку избора студената извршиће се тестирање ради провере знања енглеског језика,
квантитативних и аналитичких способности и способности логичког закључивањa и познавања основних информација о раду Народне банке Србије. О времену и месту тестирања студенти ће бити обавештени преко сајта Народне банке Србије: www.nbs.rs.

Поступак избора студената који студирају у иностранству извршиће се на основу биографије,
мотивационог писма и успеха оствареног у току студија.
Неблаговремене поднете и непотпуне пријаве неће се разматрати.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
Људски ресурси
Краља Петра 12
Телефони за контакт: 011/ 3027-391 и 011/ 3027-248

No comments: